Sociálny grant

Štipendium

Zriaďovateľ SMŠ Slniečko sa rozhodol, že každý školský rok podporí 2 rodiny z našej SMŠ, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli vo „finančnej tiesni“. Umožní ich detičkám navštevovať SMŠ Slniečko bez nároku na mesačný príspevok.

Podanie žiadosti

Žiadosť o sociálne štipendium je možné doručiť kedykoľvek počas školského roka, sociálne štipendium, ak naň vznikne nárok, sa priznáva od prvého mesiaca, v ktorom bola doručená žiadosť. O priznaní sociálneho štipendia rozhoduje zriaďovateľ. Spolu so žiadosťou o priznanie sociálneho štipendia je potrebné predložiť aj potrebné doklady o príjme žiadateľa (obvykle rodičia) za predchádzajúci kalendárny rok.

Výška sociálneho štipendia

Mesačná výška sociálneho štipendia je od 0€ – 140€ , podľa aktuálneho školského roka. Konkrétna výška sociálneho štipendia závisí od spoločne posudzovaných osôb a ich celkového príjmu. Konkrétnu situáciu je možné konzultovať u zriaďovateľa.

Zohľadňovaný príjem

Vo väčšine prípadov sa zohľadňuje príjem spoločne posudzovaných osôb za predchádzajúci kalendárny rok. V niektorých prípadoch sa pri zohľadnení príjmu vychádza z  aktuálnej situácie spoločne posudzovaných osôb, ako napr. spoločne posudzovaná osoba je v evidencii uchádzačov po skončení podporného obdobia, spoločne posudzovaná osoba je ku dňu podania žiadosti viac ako štyri mesiace dočasne pracovne neschopná, spoločne posudzovaná osoba poberá dávky a príspevky v hmotnej núdzi, viacpočetná rodina atď.

Tlačivá

Žiadosť o poskytnutie sociálneho štipendia