Denný poriadok

06.30 – 08.00 hod.

príchod detí do materskej školy, voľné tvorivé hry, individuálne a kolektívne hry pre deti

08.00 – 08.30 hod.
ranný kruh (rozhovor, pohybové a relaxačné cvičenia)
08.30 – 09.00 hod.
osobná hygiena, WC, desiata
09.00 – 09.30 hod.
výchovno-vzdelávacia činnosť podľa plánu práce SMŠ Slniečko
09.30 – 10.00 hod.
voľné hry a aktivity
10.00 – 11.00 hod.

pobyt vonku

11.00 – 11.45 hod.
osobná hygiena, obed
11.45 – 13.45 hod.
poobedňajší odpočinok (min. 30 minút na ležadle)
13.45 – 14.10 hod.
osobná hygiena, obliekanie
14.10 – 14.30 hod.
olovrant
14.30 – 16.30 hod.
  • voľné hry a aktivity, prípadne pobyt vonku, priebežný odchod detí domov
  • krúžková činnosť
  • konzultácie so zákonnými zástupcami detí